نرم افزار اتوماسیون برنامه ریزی منابع سازمانی تولید، واردات، فروش و پیگیری کاغذ WIN-PAPER

نرم افزار اتوماسیون برنامه ریزی منابع سازمانی تولید، واردات، فروش و پیگیری کاغذ WIN-PAPER

برای کارخانه های تولید کننده کاغذ از ضایعات کاغذ و سلولز:

 • سیستم پیگیری سالن و موقعیت انبار ضایعات

 • سیستم پیگیری ورود - خرید ضایعات

 • سیستم کنترل کیفیت ضایعات

 • پیگیری صفر شدن موجودی انبار ضایعات و بهره وری کاغذ تولید شده از ضایعات

 • سیستم حق الزحمه ضایعات

 • سیستم حق الزحمه ضایعات

نرم افزار اتوماسیون برنامه ریزی منابع سازمانی تولید، واردات، فروش و پیگیری کاغذ WIN-PAPER
نرم افزار اتوماسیون برنامه ریزی منابع سازمانی تولید، واردات، فروش و پیگیری کاغذ WIN-PAPER
 • ماژول پیگیری سفارش فروش کاغذ

 • سیستم پیگیری واردات کاغذ

 • ماژول برنامه ریزی حائل

 • ماژول پیگیری تولید دارای بارکد حائل

 • مدول پیچیدن و اندازه گیری حائل

 • سیستم کنترل کیفیت تولید حائل

 • سیستم بارکد و کنترل کیفیت و تولید رول از حائل

 • سیستم تولید رول مبتنی بر موجودی انبار و سفارش مشتری

 • سیستم پیگیری انبار رول

 • سیستم پیگری سالن و موقعیت رول

 • سیستم پیگیری ذخیره فروش رول

 • سیستم هزینه تولید کاغذ

نرم افزار اتوماسیون برنامه ریزی منابع سازمانی تولید، واردات، فروش و پیگیری کاغذ WIN-PAPER
نرم افزار اتوماسیون برنامه ریزی منابع سازمانی تولید، واردات، فروش و پیگیری کاغذ WIN-PAPER
 • جدول پیگیری مواد مصرفی تولید کاغذ

 • ماژول برنامه ریزی حمل و نقل

 • سیستم پیگیری ضایعات تولید

 • سیستم پیگیری موجودی لوازم جانبی

 • سیستم پیگیری درخواست و خرید لوازم

 • سیستم پیگیری چند انباری

 • سیستم پیگیری گزارش دهی سریع، موثر و پویا

Kağıt Üretimi