اتوماسیون کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی برای ماشین های تولید

اتوماسیون کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی برای ماشین های تولید

مزایا و الزامات سیستم اتوماسیون کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی تولید به شرح ذیل می باشد.

 • در وهله اول در هر ماشین در هر بخش تولید رایانه های لمسی صنعتی قرار داده می شود.

 • به همین ترتیب پانل های کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی که برای هر دستگاه به طور جداگانه تهیه گردیده است در ماشین مونتاژ می گردد، اگر سنسورهای خود ماشین قابل استفاده باشد از همان سنسورها استفاده می شود، اگر قابل استفاده نباشد با یک سنسور ثانویه از ماشین اطلاعات شمارش دریافت می گردد.

 • دکمه های روشن و خاموش دستگاه بر روی سیستم کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی وصل می گردد و نمودار برق هر دستگاه نمایش داده می شود.

 • برنامه تنظیم شده از سوی بخش برنامه ریزی به صورت مستقیم به سیستم کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی ارسال می گردد و در اینجا اوپراتور کارهای روزانه خود را به ترتیب در صفحه نمایش مشاهده می نماید.

 • کار هایی که از سوی واحد برنامه ریزی تغییر می نماید، اضافه می گردد و یا حذف می گردد به صورت اتوماتیک در صفحه نمایش اوپراتور بروزرسانی می گردد.

 • هنگامی که اوپراتور شروع به کار مربوطه را اطلاع دهد، مدت تنظیم در الگوریتم تعیین شده بصورت اتوماتیک از سوی سیستم ثبت می گردد. حداکثر خطا (+، - 10 ثانیه)

 • اوپراتور می تواند فرم های چاپ و همچنین جای برش کار را در صفحه نمایش اوپراتور کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی مشاهده نماید.

 • سیستم در طول مدت کار برای هر سفارش برای مدت حدودا 2 دقیقه (اختیاری) یک سابقه تولید ایجاد می نماید و برای هر کار همانند نوار قلب یک نمودار کار-عملکرد ایجاد می نماید.

اتوماسیون کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی برای ماشین های تولید
اتوماسیون کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی برای ماشین های تولید
 • اوپراتور می تواند از سیستم کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی پرینت اتیکت محصول و یا محصول نیمه ساخته را بگیرد.

 • پیگیری زمان هدف گذاری شده و زمان تحقق یافته بر اساس هشدارهای صوتی و نوری از طریق لامپ های زرد- قرمز - سبز صورت می پذیرد.

 • هنگامی که دستگاه به هر دلیلی متوقف گردد، در صفحه نمایش اوپراتور دکمه های دلیل توقف مشاهده خواهد گردید، هنگامی که توقف به پایان رسید تا زمانی دلیل توقف وارد نگردد دستگاه به صورت فیزیکی شروع بکار نخواهد نمود، زیرا در حالت کار اتوماتیک دستگاه تنها از طریق برنامه کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی استارت می نماید.

 • بنابر این تمامی توقف ها به صورت زنده پیگیری می گردد.

 • در تعویض نوبت کار، سیستم بصورت اتوماتیک تولید را ثبت می نماید و نیازی به توقف دستگاه نخواهد بود.

 • وارد نمودن اطلاعات مربوط به ساعات کار، ساعات تعویض نوبت، ساعات غذا و استراحت برای هر ماشین در سیستم کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی الزامی می باشد.

 • با استفاده از رابط موبایل، امکان مشاهده کار تمامی دستگاه ها از تلفن همراه میسر می گردد و امکان مداخله در تعویض نوبت و توقف میسر خواهد گردید.

 • برای مثال اگر دستگاه برای 15 دقیقه کار نکند و یا مقدار تولید زیر میزان تعیین شده باشد و شرایط دیگر.

 • اوپراتورها می توانند عملکرد کاری خود را گزارش نمایند.